Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijschool Gulay per 1 januari 2013.

Beste leerlingen,

Om de rijlessen zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn hier onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Gulay en op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Rijschool Gulay. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

ARTIKEL 1
De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘bevoegdheidspas’.

1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd met andere zaken bezig is die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: rookpauzes houden.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of autopech, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2
De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

2.1 Om lessen te mogen volgen moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd de verstrekte leskaart bij zich te hebben, zodat de vorderingen van de rijopleiding en het aantal lessen van het lespakket bijgehouden kunnen worden.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3
Voor de wijze van betalingen gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Losse lessen dienen na de rijles contant betaald te worden aan de instructeur, tenzij anders afgesproken.

3.2 Betalingen per bank worden alleen via rekeningnummer 501686681 t.n.v. Rijschool Gulay voldaan.

3.3 Een lespakket mag in overleg met de rijschool in termijnen betaald worden. Dit mogen maximaal drie termijnen worden. Hierbij gelden de volgende regels:

a. De eerste termijnbetaling van het lespakket geschiedt voor aanvang van de eerste rijles van het lespakket.

b. De volgende termijnen geschieden steeds een maand later.

3.4 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet, dan kunnen de lessen stop worden gezet.

3.5 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, word de leerling in eerste instantie mondeling hierop geattendeerd. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 14 dagen na de mondelinge attentie een factuur (herinnering) van de achterstand.

b. Mocht de betaling dan nog steeds niet te zijn voldaan, dan mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag. Deze rente bedraagt 2% op jaarbasis.

3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. Dan komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet betalen.

ARTIKEL 4
Lespakketten:

4.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

4.2 Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

ARTIKEL 5
Rij(her)examen:

5.1 Het rijexamen of tussen tijdse toets wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling van het rijexamen of tussen tijdse toets is voldaan. Als het rijexamen of tussen tijdse toets eenmaal is gereserveerd is restitutie niet mogelijk.

5.2 Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rijexamen komt te vervallen.

5.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rijexamen niet opnieuw te betalen.

ARTIKEL 6
Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

6.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen.

ARTIKEL 7
Vrijwaring:

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2 Als de leerling een rijontzegging heeft, dient hij/zij dit voor de rijles te melden aan de rijschool. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit niet voor de rijles heeft gemeld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 8
Geschillen:

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.